Savetnik za hemikalije

Zakonom o hemikalijama uređuje se integrisano upravljanje hemikalijama, klasifikacija, pakovanje i obeležavanja hemikalija, integralni registar hemikalija i registar hemikalija koje su stavljene u promet, ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija, uvoz i izvoz određenih opasnih hemikalija, stavljanje u promet detergenata, sistemsko praćenje hemikalija, dostupnost podataka, nadzor i druga pitanja od značaja za upravljanje hemikalijama.

Savetnik za hemikalije je lice sa odgovarajućom stručnom spremom, a koje je prošlo odgovarajuću obuku, položilo stručni ispit i poseduje licencu Savetnika za hemikalije.

hemikalije

Ko ima obavezu da angažuje savetnika za hemikalije?

Snabdevač određenih vrsta odnosno količina opasne hemikalije, prema Zakonu o hemikalijama, dužan je da obezbedi Savetnika za hemikalije koje se stara o pravilnom upravljanju tim hemikalijama.

Snabdevač je pravno lice ili preduzetnik koji je:
proizvođač,
uvoznik,
distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije.

Ko ne mora da obezbedi savetnika za hemikalije?

Savetnika za hemikalije nisu dužni da obezbede:
pravna lica ili preduzetnici koji isključivo stavljaju u promet sirovine za sredstva za zaštitu bilja, lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičke proizvode, hranu, prehrambene aditive i arome i hranu za životinje i aditive za tu hranu
snabdevači hemikalija koji stavljaju u promet u količini manjoj od 100 kg godišnje
distributeri opasnih hemikalija koji se isključivo bave maloprodajom.

Usluge koje SAVHEM pruža iz ove oblasti su:
izrada dosijea o hemikaliji
izrada bezbednosnog lista
izrada etiketa
izrada evidencija o hemikaliji
sprovođenje procedura potrebnih u vezi sa uvozom i izvozom određenih opasnih hemikalija
izrada Liste o sastavu detergenta
primena pravilnika o držanju opasnih hemikalija u prodajnom prostoru i načinu obeležavanja tog prostora
izrada dokumentacije za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu
izrada dokumentacije za dobijanje dozvole za stavljanje u promet naročito opasnih hemikalija
saradnja sa inspekcijskim organima i usklađivanje dokumentacije po njihovom zahtevu.

Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe

Zakon o transportu opasne robe propisuje da učesnici (pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarilac, paker, punilac, korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne, istovarilac, organizator transporta, davalac usluge pretovara opasne robe) u transportu opasne robe moraju imati najmanje jednog savetnika za bezbednost u transportu opasne robe.

Savetnik za bezbednost u transportu opasne robe je lice koje u privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika obavlja poslove kojima se obezbeđuje primena propisa u transportu opasne robe, koje ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti u skladu sa Zakonom o transportu opasne robe.

biocidi

Savetnik za bezbednost je dužan da izvršava obaveze iz odeljka 1.8.3 ADR-a, što podrazumeva:
praćenje primene zahteva koji se odnose na transport opasne robe
savetovanje u aktivnostima preduzeća vezanim za transport opasne robe
izrada Godišnjeg izveštaja za rukovodstvo preduzeća ili eventualno za lokalne organe vlasti o aktivnostima preduzeća u vezi sa transportom opasne robe i dr.

Upravljanje otpadom i posebnim tokovima otpada

Prema Zakonu o upravljanju otpadom, upravljanje otpadom jeste sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja.

Vlasnik otpada jeste proizvođač otpada, lice koje učestvuje u prometu otpada kao neposredni ili posredni držalac otpada ili pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje poseduje otpad.

detergenti

Proizvođač otpada dužan je da:
sačini plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada
pribavi izveštaj o ispitivanju otpada i obnovi ga u slučaju promene tehnologije, promene porekla sirovine, drugih aktivnosti koje bi uticale na promenu karaktera otpada i čuva izveštaj najmanje pet godina
pribavi odgovarajuću potvrdu o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole u skladu sa ovim zakonom
obezbedi primenu načela hijerarhije upravljanja otpadom
sakuplja nastali otpad odvojeno i razvrstava ga u skladu sa potrebom budućeg tretmana, u količini, odnosno procentu koji je utvrđen nacionalnim ciljevima
skladišti otpad na način koji ne utiče na zdravlje ljudi i životnu sredinu i obezbedi uslove da ne dođe do mešanja različitih vrsta otpada, kao ni mešanja otpada sa vodom
preda otpad licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom ako nije u mogućnosti da organizuje postupanje sa otpadom u skladu sa ovim zakonom
vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaže
odredi lice odgovorno za upravljanje otpadom
omogući nadležnom inspektoru kontrolu nad lokacijama, objektima, postrojenjima i dokumentacijom.

Usluge koje SAVHEM pruža iz ove oblasti su:
izrada planova upravljanja otpadom
konsultantske usluge prilikom pribavljanja izveštaja o ispitivanju otpada
najavu kretanja opasnog otpada na portalu Agencije za zaštitu životne sredine
izrada dnevnih evidencija o otpadu
dostavljanje godišnjeg izveštaja Agenciji za zaštitu životne sredine
prati sprovođenje zakona i drugih propisa o upravljanju otpadom i izveštava organe upravljanja.

Upravljanja posebnim tokovima otpada podrazumeva vođenje dnevnih evidencija, kvartalnog obračuna i godišnjeg izveštavanja za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (gume, proizvodi koji sadrže azbest, akumulatori i baterije, mineralna i sintetička ulja ili maziva, električni i elektronski proizvodi i vozila), kao i dostavljanje potrebne dokumentacije Agenciji za zaštitu životne sredine i Ministarstvu zaštite životne sredine.